L'ORGOGLIU RI LA NOBILTA'
(L’amuri ri Jachinu e Maruzza)
Francesco Paolo Catanzaro

Personaggi
Maruzza
Jachinu
Zu’ Giuvanninu, frutttivendolo
Donna alla finestra
1.a donna
2.donna, Za Zuppidda
3.donna
Comare Pettegola
Cumari Anciluzza
Servo 1
Servo 2
Barone Cogghimunnizza
Baronessa ‘A Cugghiu
Stuppaggheddu
Magu Virticchiu
Principi Cuccuruccuccù

ATTO PRIMO
Scena Prima


Fruttivendolo, Donna alla finestra, 1.a donna, Za Zuppidda, 2.a donna.

(Entra un fruttivendolo al centro di una piazza, che comincia ad “abbanniare” la sua merce. Intanto tre comari si avvicinano, cercando di curiosare tra la sua frutta, un’altra da una finestra ordina un chilo di patate)
Fruttivendolo, (Zu’ Giuvanninu): Chi su beddi ‘i pataaaaaati! Bedda, bedda ‘a ncora ru jardineddu ru zù Giuvanninu. Accattativiiiiilla…
Donna alla finestra: Don Giuvanninu, don Giuvanninu! Un chilu ri meli. Mi raccumannu …senza vermi.
Prima donna (comare): (vicino alla frutta) Oh, don Giuvanninu, chi purtò sta jurnata? (scartando la frutta) Pari frutta e ncora arripudduta.(E guarda un frutto che prende da un altro cesto e lo rimette di nuovo al suo posto).
Fruttivendolo: Sé, sé, ncora cara…è sempri lei ca si lamenta ogni vvota…Io cci rissi… si a mè ncora o a mè frutta nun ci piaci, nun s’a pigghiassi. Io ‘unnè ca campu sulu cu lei, furtunatamenti. E picchì si avissi a campari ccu lei, ca s’accatta a mè ncora ogni morti ri papa, poveri ncor mia: murissiru ri fami!
1.a donna: (infastidita) Vabbè,vabbè, lei havi u scimunitu ntà panza! Talè mi facissi un chilu ri sti patati ca ncora cci fazzu na ncora s a mè maritu ca havi a ristari rincoglionito…
La donna alla finestra: E comu finìu.. Sti meli ci sunnu o nun ci sunnu?
Fruttivendolo: Arrivano, ncora …Boni, boni russi e genuini, senza virmiceddu, comu piàcinu a vassia…
1.a donna: (verso il pubblico) ncora s, ncora s sti ncora … ma stassi attenta a manciari sti meli ogni jornu…ca ncora s.
La donna alla finestra: (che non ha ben compreso) Chi cci nnè una rutta? No, allura nun li vogghiu
Fruttivendolo: Ma quali mela rutta… io cci st’haju pirdennu a rutta… ncora si si pigghiassi sti meli, ca servu ri cursa sta cumari Carmelina, sinnò mi fa perdiri tutta a matina …e u sceccu ccu tutti li castagni.
(Il fruttivendolo prende i soldi dal paniere)
Fruttivendolo: ncora si ca r’aieri ad oggi i meli ncora si ri prezzu? M’aviti a dari…
Donna alla finestra: Chi cosa cc’haiu a dari? Nun ci sunnu denari cca… Oggi chistu passa ‘u cunventu! Si voli cci rugnu arreri a su robba…
Fruttivendolo: No, noo, si li tinissi: sconto della ditta! (e sommessamente) Bbona ncora si a lei e a so maritu!
La donna alla finestra: (che non ha compreso bene) Sì, si cci faremo una bella manciata, iu e mè maritu (e si ritira).
(Il fruttivendolo ritorna verso le tre comari che continuano a scegliere la merce.)
Fruttivendolo: Mah, ‘sta cristiana è sempri a stissa: voli a robba ma nun la voli pari.È veru zà Zuppidda, chi vulìa vassia?
Za Zuppidda: Mah, mi rassi n’anticchiciedda ri sti patati ora ca sirviu a ddà cumari. Patati bboni, ruci e ca scorcia fina.
Fruttivendolo: Va bbonu, n’avutra nni truvavu!…
Za Zuppidda: Chi voli riri?
Fruttivendolo: Nenti, nenti, ca nni sta chiazza ogni vvota m’arricriu a ncora tanti fimmini esperti ri frutta e ri ncora .
Za Zuppidda: Eh, ccà! Vol diri ca ricanuscemu a robba fina… comu lei u sapi ricanusciri u ciuri prufumatu (e si aggiusta i capelli ed il vestito)
Fruttivendolo: U ciuri prufumatu? (verso il pubblico) sì, u gersuminu arripuddutu.
Za Zuppidda: Havi raggiuni: ciuri e prufumu fannu perdiri a testa… (continuando ad aggiustarsi i capelli e sbattendo le ciglia con atteggiamento vanitoso) Bongustaiu!
Fruttivendolo: (verso il pubblico) Matri mia, chi ffà s’innammurò ‘i mia sta befana?
Za Zuppidda: Cosa rissi?
Fruttivendolo: (riprendendosi) Che la vostra voce sembra una campana…
Za Zuppidda: Chi sentu?
Fruttivendolo: Sì, una dolce campana che diffonde le note in mezzo alla campagna
Za Zuppidda: Chi sentu? Puru pueta è !
Fruttivendolo: Sì, un pueta della frutta e della ncora .
Za Zuppidda: Chi sugnu emozionata!…
Fruttivendolo: (verso il pubblico) Sì, emozionata comu na quarara spaccata (E rivolgendosi a lei) Allura, quantu patati rissi ca cc’è dari?
Za Zuppidda: Mi nni rassi un chilu…
ncora si i o: Du chila?
Za Zuppidda: Tri chila?
Fruttivendolo: Quattru chila?
Za Zuppidda: Mi nni rassi quantu mi nni voli rari
ncora si i o: ncora si, cci nni rugnu cincu chila accussì mi svacanta a cassitedda e mi fati cuntentu…
Za Zuppidda: E sia! (e si dondola con le mani strette al cuore come fosse innamorata mentre le altre comari ciuciuliano poco distante)
Fruttivendolo: (mettendo le patate nel sacchetto) Mi rassi cincu euro.
Za Zuppidda: Comu? Quantu? Capivu bbonu?
Fruttivendolo: Cincu euro…picchì ci pari assai?
Za Zuppidda: No, no, dumannavu accussì…
Fruttivendolo: (rivolto al pubblico) Ma chi cci pari a sta vecchia megera ca i so smorfi nun s’hannu a paari? Comu si fa a ncora si i? Sulu sulu p’accattarimi un disintossicanti pi tanta ncora si assuppata.(e fa il verso di vomitare).
(La donna prende il sacco e come se mandasse un bacio furtivo al fruttivendolo, guardandosi attorno, si allontana, dopo aver pagato).
Za Zuppidda: Allura mi nni vaiu!
Fruttivendolo:Sì, sinni issi.
Za Zuppidda: ncora si ca mi nni vaju!
Fruttivendolo: E camurria, ncora cca è?
(La donna, offesa, s’allontana. Mentre il fruttivendo comincia ad abbanniari)
Fruttivendolo: Chi su beddi i pataaati…

Scena Seconda


Fruttivendolo, Comare Pettegola

(Mentre il fruttivendolo, sistema la sua roba si sente una voce.)
Voce fuori campo: Pss.
(Il fruttivendolo si guarda attorno incuriosito. Non visto nessuno continua a rassettare la frutta.)
Voce: Pissi, Pissi.
Fruttivendolo: (guardandosi attorno incuriosito) Ma cu è: un passaru sbirru? Mah…
Voce: (più insistente) Pissi, pissi, pissi.
Fruttivendolo: Avutru chi passaru sbirru. Mi pari un virduni.
Voce: Oè, fruttarolo. Ma chi è surdu?
Fruttivendolo: Ah, era lei? Mi paria…(e rivolto al pubblico) Boh ma cu è?
Voce: Unn’a ricanuscia a mè vuci?
(Ed entra in scena Comare Pettegola).
Fruttivendolo: Ah eccu cu era! Ma chi ffa mi pigghiò pi n’aciddazzu ca mi chiama pissi pissi?
Comare Pettegola: No, non mi permettereri mai…
Fruttivendolo: Chi voli, signura? Stava chiuennu ma a robba bbona s’hav’ a vinniri. Haiu robba sta jurnata!
Comare Pettegola: (avvicinandosi all’uomo in tono confidenziale) Ma chi frutta e frutta: patati vugghiti c’haiu a raccuntari…
Fruttivendolo: Chi successi? Ricissi, ricissi matri mia…
Comare Pettegola: Matruzza bedda…nun rinesciu mancu a parrari…
Fruttivendolo: E parrassi…
Comare Pettegola: Sì, però ‘un ci l’amu a diri a nuddu …picchì su cosi dilicati. Giurassi!
Fruttivendolo: Giuru, giuru ca nun ci lu dirò a nuddu… ca nun sia firatu. (e giura incrociando le dita e baciandosele)
Comare Pettegola: Ah, accussì mi sentu cchiù tranquilla!
Fruttivendolo: E ora parrassi…
Comare Pettegola: L’atra ieri sira…Mi sintìa anticchicedda nirvusa.
Fruttivendolo:…L’atra ieri sira….
Comare Pettegola: Sì, mi sintìa tutta un focu, paria ca avia a fevri, mi giravanu l’occhi, i ammi mi trimavanu, e mi nni stava assittata ‘nta panchinedda ca c’è vicinu a porta ra mè casa…quannu sintivu un rumuru suspettu: Pom.
Fruttivendolo: Pom? E chi rumuru era?
Comare Pettegola: Pom. Pom! Comu si quarcunu avissi bussatu a na finestra… ma mi cuitavu… pi nu minutu però, picchì arreri pom, pom, pom… a diri a virità mi scantavu n’anticchia e m’ammucciavu rarreri ‘a panchina, quannu dall’ombra spuntò…
Fruttivendolo: Cu spuntò, cu spuntò, ah?
Comare Pettegola: Jachinu, ‘u figghiu ra Za Zuppidda. Pi un minutu mi carmavu ma continuavu ad ammaraggiarmi ancora quannu vitti …
Fruttivendolo: Chi vitti, chi vitti?
Comare Pettegola: Ca era iddu ca tirava sassuleddi nta finestra ra Cumari Anciluzza.
Matri santa, un motu mi vinni…Cumari Anciluzza avia un amanti?
Fruttivendolo: Mizzica, cos’i pazzi…
Comare Pettegola: Cci giuru si m’avissi vivutu tutta l’acqua ru ciumi Oretu sicuramenti nun m’avissi pututu carmari.
‘U cori m’acchianava e mi scinnia. E ccu cci’ù puteva riri a so maritu?
Mizzica, si l’avissi saputu l’avissi fracchiata. Mizzica…. Un focu granni mi paria.
Fruttivendolo: E poi chi successi?
Comare Pettegola: Nun pozzu parrari… Mi manca arreri a vuci.
(Il fruttivendolo prende un finocchio dal cesto e lo offre alla donna.)
Fruttivendolo: Taliassi, si manciassi n’anticchia ri stu finocchiu ca ricinu carma i nervi.
Comare Pettegola: (stupita) ‘U finocchiu? Mancu ‘na pira, n’ananas, un kiwi…un finocchio? (E pensandoci) E cchè fari ccu unu? Mi rassi macari cincu mazza ca stasira priparu armenu ‘n’anzalata.
Fruttivendolo: Chi c’entra? Io ricìa pì ora. E comu finìu a storia? Ricissi, ca poi cci rugnu!
Comare Pettegola: E cchi sugnu locca? Mentri mi pripara i cincu mazza ed un chilu ri virdura iu cci lu cuntu.
(Il fruttivendolo prende un sacchetto e lentamente scarta gli ortaggi mentre la donna continua a parlare.)
Comare Pettegola: Stu focu granni era na vampata,’nveci!
Fruttivendolo: Picchì? Picchì?
Comare Pettegola: Picchì a pitrudda nun era rivolta a la finestra ri Cumari Anciluzza. Idda rurmìa ca era un piaciri… A pitrudda fici grapiri a finestra ri Maruzza!
Fruttivendolo: E chi è…ma allura è n’amuri binirittu. (e comincia ad andarsene).
Comare Pettegola: Ma chi stà facennu. U bellu veni ura ca ci ricu a cu è stata prumissa a picciuttedda. A Stuppaggheddu, u figghiu ru Baruni Cogghimunnizza!
Fruttivendolo: Ah…. (e rimette i finocchi nel sacchetto) Povira famigghia, curpita ‘nta l’unuri! Ma mi ricissi: cu è Stuppaggheddu? U cchiù granni o u cchiù nicu ri Cogghimunnizza?
Comare Pettegola: (stupita per l’ignoranza del fruttivendolo) U cchiù granni… l’eredi! Povira locca sta figghia svriugnata! E mischinedda Cumari Anciluzza! Appena u scopri cci veni un cucculuni!
Fruttivendolo: Ma a prumissa è prumissa. E nun si po’ sciogghiri.

Scena Terza


Comare Pettegola, Fruttivendolo, Cumari Anciluzza, 2 servi

(Arriva la signora borghese, Cunmari Anciluzza, madre di Maruzza, che si crede una baronessa, accompagnata da due baldi giovani, uno tiene l’ombrello per riparare dal sole la signora, l’altro un cesto dove mette gli acquisti indicati dalla padrona. Essa è ben corpulenta ed ha un sedere molto pronunciato, un neo grosso grosso le fa bella figura sul viso. Indossa un cappellaccio ed avanza con fare aristocratico.)
Comare Pettegola: (appena la intravede fa al fruttivendolo) Talissi. Si parra ru riavulu e cci spuntanu i corna.
Fruttivendolo: (stupito) Ma a ccu a mmia? Ma chi dici?
Comare Pettegola: (guardandolo a lungo) Ma è veramenti loccu vassia! Unnu viri ca sta arrivannu a Ba-ru-ni-ssa? Mi raccumannu: stuppagghiu nmmucca E mi rassi a virdura ca vaju ri fritta?
Fruttivendolo: E i picciuli?
Comare Pettegola: Ma chi è pazzu? Ma viri a chistu, viri. Chiddu ca cci rissi vali ‘na simana ri virdura e no quattru finoccheddi arripudduti. (E va via.)
Fruttivendolo: (rimane a scuotere la testa) Ma comnu è fari cu sti cristiani…
Cumari Anciluzza: (al suo accompagnatore) Talè, o mio baldo servitore, c’è un fruttarolo! Avviciniamocci ca vogghiu pigghiari n’anticchia ri frutta.
Il servitore: (col paniere) Comu cumanna vossignoria a barunissa!
(E si avvicinano al fruttivendolo.)
Cumari Anciluzza: (al servitore) Oè, popolano!
Il servitore: (al fruttivendolo ripetendo le parole di Cumari Anciluzza) Oè, popolano!
Fruttivendolo: Dice a mè?
Cumari Anciluzza: (al servitore che ripete) Sì, popolano, gradiremo un po’ di mele zuccherine.
Fruttivendolo: Mele zuccherine? Un po’ ri zucchine…
Cumari Anciluzza: (al servitore e attraverso lui al fruttivendolo) Oh, ma per caso si vuole prendere gioco di me? Quale affronto è questo mai ad una signora del mio lignaggio! Un fruttarolo che scambia le mele zuccherine con le zucchine.
Fruttivendolo: M’hav’a scusari, ma è ca sugnu anticchia surdu e nun avì a caputu. Mele chi zuicchine: Ora cci sugnu!
Servitore: Mele dolci, va bene così?
Fruttivendolo: Sì ora ho capito: belle mele ruci ruci ca appena si mancia si metti a ririri quantu sunnu ruci.
Cumari Anciluzza: (al servo) A ririri?
Servo: (al fruttivendolo) a riririr?
Fruttivendolo: Sì, picchì u zuccaru fa ririri, l’amuri fa siddiari.
Il servo: Ora puru allittiratu è. Chi è: u vecchiu ca spara sintenzi?
(Il fruttivendolo comincia a servire e di nascosto da Cumari Anciluzza, che va aggirandosi per la piazza con il servitore che le tiene l’ombrellino, chiede all’altro servo.)
Fruttivendolo: Ma m’aviti a fari capiri na cosa…
Servitore: Ricissi…
Fruttivendolo: Ma picchì a signura quannu parra talia a lei e parra ccu mmia? Forsi è strabica, nun ci vii bbonu, avi l’occhi storti?
Servitore: Ma come osa pensare queste cose?
Fruttivendolo: E chi dissi? A virità!
Servitore: Forse non sa che gente così nobile non può parlare con voi popolani ed ha bisogno di un mediatore cioè io (e si indica platealmente). Idda parra cu mmia ed io con vui. Accussi idda nun s’abbassa a tal uffizio ed usa la mia voce per le sue richieste.
Fruttivendolo: Ma cosa ripazzi!
Servitore: No cosa ri pazzi, cosa ri nobili…
Fruttivendolo: (a solo verso il pubblico) Viri chi genti esisti ancora Nun mi po’ rivolgiri la parola. Ma assistemu iu a barunissa! Fra i meli zuccherini cci nni mettu una cu vermi invisibili trimulinu , ca appena s’à mancia, avutru ca nun po’ parrarri cu u populu, ma s’avi a mettiri a gridari pi lu trimulìu ntò stomacu. Assistemu iu a sta nobiltà…(e fa vedere al pubblico che ha scartato una mela diversa e la inserisce soddisfatto fra le altre. E le dà al servitore.)
Il Servitore: (chiama Cumari Anciluzza) Oè, signura barunissa, siamo pronti pì partiri…
Fruttivendolo: E unn’ann’à gjiri? Partinu ccu lu trenu o ca carrozza?
(La baronessa s’avvicina e ripresa la processione comincia ad andare via.
Il fruttivendolo per un momento sta ammirando tale corteo ma richiama il servitore.
)
Fruttivendolo: Ma scusatimi tantu…a frutta s’à pigghiò?
Servitore: Sì, l’haiu cca.
Fruttivendolo: E i picciuli mi retti?
Servitore: Ah, dimenticavo…
Fruttivendolo: Ah, tantu! ‘na cosa nurmali! Viri chi cosa! Cincu euro…
Il servitore: (prende una borsetta e prese le monete paga) Non ce ne abbia, tale dimenticanza può capitare…
Fruttivendolo: E ‘u sacciu, a vui po’ capitare; ma io ca a pagnotta a casa aiju a purtari difficilmente mu pozzu scurdari.
(E riprende il corteo che esce di scena.)
Fruttivendolo: (riprende la sua roba ed esce abbannianno) Chi su beddi i patati! Picchì nun v’arricriati?Chi su beddi i meli zuccarini. Manciativilli, ca vi scinninu ntè rini!

Scena Quarta


Jachinu, Maruzza

(Entra Jachinu e, avendo visto che nella piazza non c’è più nessuno, si avvicina alla finestra di Maruzza e lancia un sassolino. Dopo numerosi tentativi la finestra si apre e Maruzza si affaccia tremante. Ha una lunghissima treccia che all’apertura delle finestre lancia per potersi meglio affacciare.)
Maruzza: O matri mia! Cuè ca mi voli? Iu staiu spirugghiannunmi i capiddi picchi mè patri mi rissi ca stasira cci sarà na granni festa nta casa nostra. Omini mpurtanti, fimmini pittati inchirannu u saluna ra nostra palazzina e, forsi, rissi, verrà a Barunissa nun capivu ri chi cosa e u Baruni nonlosò.
Jachinu: (dal basso, quasi inginocchiatosi all’apparizione di Maruzza) Oè, Maruzza, biddizza ri lu mè cori…
Maruzza: (vistolo) Pazzu miu ‘nnammuratu, con quali curaggiu bussasti a sta finestra?
Jachinu: Picchì u mè cori disiava u tò splinnuri, i mè occhi a tò visioni…
Maruzza: (commossa alza gli occhi al cielo e con le mani unite) Oh, Signuri, quali gioia, quali priziosu rialu a ‘sta tò anima ancidda…L’amuri ri stu picciotto è a cosa cchiù bedda ri tuttu l’oru ri stu munnu. E u cori s’arricria…
Jachinu: Maruzza, sì bedda, sta to trizza pari na corda pi scalari lu to cori…
Maruzza: Pazzu, nun parrari accussì arditu ca i malilingua possunu taliari e parrari. E ri tanta filicità potremmu paarni li conseguenzi.
Jachinu: Ma pi li tò occhi vali puru a pena ca m’ammazzanu e lu tò profumu è di ‘na rosa dilicata.
Maruzza: Oh colombina ca voli nel cielo, tu puoi capire questo nostro amore quando tubi col tuo innammorato. Vola riggina di lu celu, e porta sta prumissa mia d’amuri a ddù picciottu ca spinna d’arduri. Senti, Jachinu, arriva la purizza ri lu mè sintimentu ccu l’ali d’una palummedda…
Jachinu: (asciugandosi la faccia perché la colomba ha fatto capire la sua presenza) Sentu, sentu, biddizza mia. E puru u profumu sentu! (odorandosi la mano) .Ma unn’havìa cchi farri sta palummedda? Avìa propriu a passari ri sta cuntrada? (e poi rincuorandosi) Ma sì, è simmulu r’amuri e furtuna ca arriva.
Maruzza: Ora va’ via, mio dolce cavaliere. Vai via con in mente la mia visione ed il mio amore nel cuore. Ma spicciati, mi sembra che arrivi gente e nun è tempu ca si scopra questo nostro idillio.
Jachinu: O Maruzza, vurria acchianari nta tò finestra, cu sta corda ca ittasti…
Maruzza: (infastidita ma innamorata e quindi non offesa) Ma quali corda, stolto mio cavaliere! È a me trizza spirugghiata!
Jachinu: O errore d’amore o insulto inconsapevole!
Maruzza: Va bene, nun ti preoccupare. È una corda che io lancio perché vorrei baciarti, mille e mille baci vorrei darti. È un crine che richiede le tue carezze.
Jachinu: Ma pì ora sulu una vasata, u capivu. (E dà un bacio frettolosamente mentre Maruzza ritira la treccia e Jachinu cade non arrivando a baciarle i capelli).
Jachinu: (ripresosi) Ora vado via picchì rumuri avvertu versu sta chiazza. Arrivederci amuri, ‘na vasata.(e lancia un bacio)
Maruzza: Arrivederci cori, smack, smack.
Jachinu: Arrivederci, prufumu ri gersuminu, smack, smack, e ‘na vasata puru a palummedda (e asciugandosi di nuovo, verso il pubblico) Ma s’ancocciu, mà fazzu arrustuta!


ATTO SECONDO
Scena Prima


Don Turuzzu, Cumari Anciluzza, 2 servi

(Si apre la scena in una stanza ben arredata. Don Turuzzu, padre di Maruzza e marito di Cumari Anciluzza, passeggia nervosamente per la stanza.)
Don Turuzzu: Oh, pofferbacco, io uomo di intelligenza borghese, ccu tantu ri campanazzu ntà l’entrata ri la mè casa, addumannaricci un prestitu a ddu baruni arraffuni… E poi ccu quantu interessi! E picchì poi: pì curriri rarreri è fimmini! Fissa iu … e ccu nun mi lu rici (e rivolto al pubblico) Un cci pruvati…. Ma ‘u Baruni Cogghimunnizza nun mi po’ fari st’affruntu…E comu fazzu a ririccillu a mè figghia? Cosi ri pazzi…mmmmmhh
(Entrano Cumari Anciluzza, il servitore con l’ombrellino ed il servo che porta la spesa.)
Cumari Anciluzza: Cca, servitù, pusati cca a mè spisa, supra stu tavuluni, ma ccu dilicatizza, araciu, araciu picchì basta un sbattuneddu ca il pomo dorato si trasforma in un vile fruttu avvirmatu e non commestibile mancu pi lu nostru cavaddu…
Il servo: (rivolgendosi al pubblico) Ma quali cavaddu? Un sceccu ammuffutu è…
Cumari Anciluzza: (vedendo il marito passeggiare per la stanza nervosamente) Picchì u mè sposu, il nobile mio marito, av’à pranzari sempri comu un re supra u cavaddu ed havi ad essiri megghiu ri lu sovranu nta la briscula ca vali quantu è tuttu ntrunatu.
Il servo: (sempre rivolto al pubblico) Sempri cavaddi virinu? Ma si hannu sulu un sceccu arripuddutu. Mah. (e rivolgendosi alla signora, dopo aver posato il cesto di frutta) vassìa mi permetta di congedarmi,anzi di congedarci (ed indica l’altro servo). Sempri si ‘unn’aviti ordini, s’intendi…
Cumari Anciluzza: Va beni, servi mia vi licenzio pi ora.
(Il servo esce e rimangono Don Turuzzu e Cumari Anciluzza. Don Turuzzu ricomincia nervosamente a camminare nella stanza, immerso nei suoi pensieri e sembra non accorgersi della presenza della moglie.)
Don Turuzzu: Poff, poff, quali potrebbe essiri ‘na soluzioni? Nenti, nenti, i picciuli, sù solu i picciuli chi iu ‘un haiu ed è putenti cu l’havi.
(Cumari Anciluzza, incuriosita, segue il marito in questi giri della stanza e tenta di capire cosa dice fra sé.)
Don Turuzzu: Ma comu è spirugghiari ‘sta matassa? Va beni i piccili fannu a forza ma sacrificari n’agnidduzza per il vil denaro…(e dopo aver ancora pensato) Ma in realtà, essennucci i picciuli cioè u benestari, a possibilità di un dignitoso campari, nun mi resta chi farri sulu a mè benedizioni ed acconsentiri…
Cumari Anciluzza: (rivolta al pubblico) Ma chi dici? Chi fà, mpazziu. Io mi preoccupu pà so panza ed iddu perdi a mirudda?
(Dopo parecchi giri dove Don Turuzzu è davanti e la moglie di dietro…)
Cumari Anciluzza: Ora u sistemu iu. Cci vaiu ncontru. (Si ferma, si gira e fa) Booom!
Don Turuzzu: (tenendosi il cuore) Ma chi facisti? Mpazzisti’ a farimi veniri un matruni! (E rivolgendosi al pubblico con atteggiamento preoccupato) E ccu cci lu dici a sta fimmina?
Cumari Anciluzza: Dirmi cosa, nobili cavaleri? Forse l’amore che ti ha accecato per la prima volta?
Don Turuzzu: Va bè, sì, l’amore…una vota! Ma ora ti viristi ò specchiu? Un po’ r’anni hannu passatu!
Cumari Anciluzza: O villano d’uno sposo. Ingrato consorte, che invece di proferire poesia mi svriogna cu tutta la casata. Ma veniamo al dunque Cos’è che ti fa essere così preoccupato. Forse il cavallo s’azzoppato? Il servo s’è sciancato? Il carro s’è scardinato?
Don Turuzzu: Sì, il blasone s’è offuscato…
Cumari Anciluzza: Il blasone? Magari avessimo un blasone, anche offuscato. Ma un si po’ truvari macari a metà prezzo, chissà a li Lattarini, a via Bannera, unn’eghè.
Don Turuzzu: Eh, cara moglie tu scherzi sempre ma purtroppo la nostra fortuna s’è arrugginita! I campi quest’anno non hanno dato un buon raccolto e di euro nemmeno l’ombra. I debiti mi avevano annegato. Quando un amico, sì un amico, un salvatore mi ha offerto il suo cuore…
Cumari Anciluzza: E chi fa tu vinnisti? Ma almenu tù paaru bbonu!
Don Turuzzu: No, moglie non è così…
Cumari Anciluzza: Ah, u capivu ma chi fà pi casu t’innammurasti d’un cavaleri?
Don Turuzzu: Ma cosa dici, donna, conosci la mi fama di donnaiolo…
Cumari Anciluzza: ‘Na vota.. Ora unnu sacciu. Stamu attenti a sta vicchiaia.
Don Turuzzu: Comunque, le tue insinuazioni mi fannu un baffo…Ti dicevo che questo salvatore m’ha offerto i suoi soldi ed io ho potuto pagare i debiti
Cumari Anciluzza: Ah, meno male…
Don Turuzzu: Ma ho dovuto sottoscrivere una condizione…
Cumari Anciluzza: Condizione ?
Don Turuzzu: Siì, ho dovuto promettere..
Cumari Anciluzza: (preoccupata sempre più) Che cosa?
Don Turuzzu: Non ho il coraggio!
Cumari Anciluzza: Non hai il coraggio…
Don Turuzzu: Comunque te lo devo dire perché la parola di don Turuzzu è sacra.
Cumari Anciluzza: Sì, è sacra. Ma chi cci prumittisti?
Don Turuzzu: Che nostra figlia diventi sposa del rampollo…
Cumari Anciluzza: Comu? Nostra figghia s’ava a sposari un pollo…Cunzumati semu!
Don Turuzzu: Ma chi capisti. Nostra figlia sposerà il figlio di questo mio amico!
Cumari Anciluzza: Ma, ma, ma è figghiu nobili?
Don Turuzzu: Eccomi. Nobili ri sangu e di sintimenti…
Cumari Anciluzza: E ccu è?
Don Turuzzu: U figghiu ru Baruni Cogghimunnizza!
Cumari Anciluzza: Matri mia, chi mi sentu mali! A furtuna trasi nta nostra casa…mè figghia barunissa!! Tinitimi, tinitimi, staju carennu, staiu carennu…
(Entrano i servi)
Un servo: Cosa succedi?
Don Turuzzu: Subito una seggia, pigghiate la comare.
(I servi prendono una sedia e la portano frettolosamente alla donna.)
Cumari Anciluzza: (vista la sedia) Pozzu sveniri ora…(e si abbandona sulla sedia contenta).
Don Turuzzu: (spaventato) I sali. I sali, datele i sali…
I servi: Sì saliamola.
(Dopo che la soccorrono i servi, Cumari Anciluzza rinviene. È come stonata; ma appena vede il marito di nuovo…)
Cumari Anciluzza: Matri mia, me figghia barunissa (e si abbandona di nuovo sulla sedia).
(Intanto entra Maruzza con la testa fra le nuvole e nemmeno si accorge della scena precedente.
Appena la vide don Turuzzu scappa via.
)
Don Turuzzu: Mizzica, mè figghia. E ccu ci lu rici?
Cumari Anciluzza: (si alza, abbandona la sedia e come se nulla fosse successo ordina ai servi) Suvvia, servi della malora, rientrate nelle cucine. Anzi portatevi questo cesto di frutta altrimenti addiventa arripudduta .
(I servi eseguono, guardandosi stupiti. Escono.)

Scena Seconda


Maruzza, Cumari Anciluzza

Cumari Anciluzza: (girando per la stanza, tutta preoccupata ma contenta e rivolgendosi al pubblico) O che beddu, si mè figghia addiventa barunissa, io sarò a matri ra barunissa, a Granni Barunissa. Chi sugnu cuntenta!
Maruzza: (come a voler iniziare un discorso) Matri!
Cumari Anciluzza: (con lo stesso atteggiamento) Figghia! Fighia mia!
Maruzza: Oh, matri mia, m’aviti a diri quarchi cosa?
Cumari Anciluzza: No…. Anzi sì…. È che sugnu cunfusa, accussì cuntenta…
Maruzza: Cuntenta? Forsi addivintammu ricchi?
Cumari Anciluzza: Sì, figghia mia, quasi…talè assettati cca ca tè parrari…anzi tè annunciari na nutizia ca appena a senti cci vonnu trenta divani pì fariti assittari svinuta.
Maruzza: E chi successi? Cuntenta? Svinuta? Forsi aspittati n’avutru figghiu?
Cumari Anciluzza: Ma chi diciti? A mè età…mah…anche se…taliannu taliannu (rivolta al pubblico) chi cci vulissivu riri? Quannu c’è sustanza avutru chi filicità, avutru chi figghiu…
(Entra un servo.)
Servo: Non mi permetterei mai…Signura, vostru maritu vi manna a chiedere. S’ava apparecchiari o no?
Cumari Anciluzza: Certu,cos’i pazzi!
Servo: Beni!E sì quannu cc’è sustanza ... (ed esce).
Cumari Anciluzza: (rivolgendosi alla figlia) E sì, avutru chi figghiu, a centinaia n’avissi sfurnatu….
(Si sente una voce fuori campo del servo) E chi è un furnu?
Cumari Anciluzza: (si infastidisce ma recupera con atteggiamento materno) Veni cca, Maruzza, assittamunni a tavulinu picchì a nutizia è chidda ca cancia a vita!
Maruzza: Ma matri, nun capisciu!
Cumari Anciluzza: Ora ti facciu capiri iu.
Maruzza: (ansiosa di sapere la notizia) Riciti, riciti…
Cumari Anciluzza: Cara figghia, aviti a sapiri ca farisi na famigghia vol diri dari amuri e riciviri amuri.
Maruzza: Eh sì….
Cumari Anciluzza: Ca quannu l’amuri arriva, unu havi a stari attentu, puru ca st’amuri nun sia sulu un ciusciu ri ventu …ma havi a essiri puru accumpagnatu da a sustanza
Maruzza: Sustanza d’amuri
Cumari Anciluzza: A sustanza d’amuri(e con le dita fa segno dei soldi).
Maruzza: Cioè…non capisco
Cumari Anciluzza: Eh, figghia mia, nun s’havia essiri ingenui. Pi fari ‘na famigghia cci vonnu u comò, u cantaranu, i quatri, u salottu, u tavuluni ccu u marmu, i vistita, u sciatuluemmatri…
Maruzza: …u sciatuluemmatri ? E cos’è?
Cumari Anciluzza: Nenti, ti lu cunterò a momentu opportunu… E poi tanti ri chiddi cosi ca pi accattarli cci voli na liggittima.
Maruzza: E con ciò ?
Cumari Anciluzza: Con ciò ti vogghiu riri ca sì furtunata. E a furtuna nun tà po’ fari scappari…
Maruzza: A furtuna? Ma ri chi furtuna parri?
Cumari Anciluzza: A furtuna ru matrimoniu! ‘U baruni Cogghimunnizza ti voli fari, nni voli fari, un rialu sprupurziunatu: so figghiu si è ‘nnammuratu!
Maruzza: Veru? E chi c’entramu noi?
Cumari Anciluzza: Ma unn’u capisti? Si è ‘nnammuratu ri tia, rà tò biddizza! E av’a veniri pì addumannarinni a tò manu. Chi sugnu priata!
Maruzza: Cosa?Cosa sentu? Matri mia, ma chi fa sbatteru a testa? Innamurata ri lu figghiu ri lu baruni? No, no, nun ci pozzu cririri. Iu nun vogghiu a nuddu ra barunia! Io vogghiu un picciottu sinceru e non a falsità rà ricchizza!
Cumari Anciluzza: Figghia mia, nun mi fari annirbari! Chista è ‘na furtuna pi tutta a famigghia! Nun ti fari veniri u virticchiu picchì sta ciusciata ri ventu nun si po’ fari passari accussì. Anzi ti ricu r’ora in poi, cunvinciti picchì am’à fari u zitamentu ufficiali…(e rivolta al pubblico) prima ca si nni pentinu!
Maruzza: No, no, no…(ed esce piangendo).
(Entra Don Turuzzu, guardando la figlia che è uscita piangerndo.)
Don Turuzzu: Cosa successi? Picchì Maruzza chianci?
Cumari Anciluzza: Nenti, nenti, chianci pi la cuntintizza. Cci rissi ca u figghiu rù baruni è ‘nnammuratu ri idda ed idda sensibili…Virissi comu fici! Mancava picca ca si sbattuliava a testa ntò muru. Iu barunissa… chi era cuntenta, figghia mia.
Don Turuzzu: (stupito) Ma dici vero? Nun mi riri… Allura u sapi. Ed ora c’am’à fari’
Cumari Anciluzza: Accoglieremo stasera il barone, la baronessa ed il Baruncinu a casa nostra…pi fallu spiari stu zitamentu…
Don Turuzzu: Va beni! U Baruni, a barunissa… ma puru u barbuncini s’annu a purtari?
Cumari Anciluzza: Ma quali barbuncinu: è tò jenneru ca av’a veniri. Tu rissi ca a vicchiaia avanza…. Accussì si consolida st’amuri prima ca s’astutanu i cannila. E si s’astutanu i cannila…
Don Turuzzu: …arristamu ò scuru.
Cumari Anciluzza: Ricisti bbonu: arristamu ò scuru. E nuatri nun ci putemu stari… si nnò u nostru onuri va a finiri a mmari. (esce.)

Scena Terza


Don Turuzzu, Maruzza, Cumari Anciluzza, Servo.

Don Turuzzu: (da solo) Mah, cosa ri pazzi! Iu eru tantu scantatu ed inveci… cosi ri pazzi. Mè muggheri rici ca è ‘na furtuna. Ma u sapi com’è cumminatu ddu picciottu? Ma si nun avissi statu pi dda prumissa fatta pi farimi ddu prestitu… Sì, ca ci avissi prumissu mè figghia a ddu Cogghimunnizza! Ma purtroppo, chè fari? Am’à suppurtari…
Maruzza: (entra piangendo) Patri, picchì mi facistivu stu tortu? Mi cci viriti muggeri ri lu figghiu rù baruni? Picchì?
Don Turuzzu: No, figghia mia, nun fari accussì. Nun ti pozzu virir chianciri…accussì. Ma a prumissa è prumissa…
Maruzza: Quali prumissa?
Don Turuzzu: A prumissa ca tu u possa canusciri, u possa viriri. Chi lo sa se poi nascerà l’amuri…
Maruzza: Amuri? Amuri? Voi mi parrati d’amuri e poi mi vinniti ò baruni? Chistu pì vui è amuri?
Don Turuzzu: Nun fari accussì; mi lu dù ntò cori. Ma cosa pozzu fari? A prumissa è prumissa!
Maruzza: Sìì, a prumissa è prumissa (e scappa via correndo e piangendo).
(Entra Cumari Anciluzza e si rivolge subito al marito.)
Cumari Anciluzza: Ma chi avìa a picciuttedda?
Don Turuzzu: Nenti, chiancìa sulamenti…ma nun m’avevi rittu ca a picciotta l’avia pigghiata bbona a nutizia?
Cumari Anciluzza: Comu? chiancia? Ma è veramenti luccagghiuna sta tò figghia! Scummisa ca chiancìa picchì s’av’à spusari u barunissu…
Don Turuzzu: Carma, carma: già a maritasti? Prima s’hann’a canusciri, shanna a vuliri bbeni e poi…
Cumari Anciluzza: E u prestitu ti lu scurdasti?
Don Turuzzu: Ah, già u prestitu!
Cumari Anciluzza: Comu, comu? Chi sentu, chi sentu? Chi fa ti scurdasti a prumissa fatta ò baruni? Chi fa cci vò restituiri i picciuli? Accussì nninni amu a dumannari a limosina sutta l’arcu di Cutò?
Don Turuzzu: E chi cci fa? Abbasta ca mè figghia ritorni a ririri…
Cumari Anciluzza: Pazzu! Va bbè u capivu, cci penzu iu. Torna ò tò travagghiu ca ma spirugghiu iu ca picciuttedda! Chisti sunnu affarri ri fimmini!
Don Turuzzu: Pi favuri, nun parrari accussì, nun parrari accussì (ed esce).
Cumari Anciluzza: (chiama un servu) Servu? Fidu servu?(e verso il pubblico) Ma unni t’ammucciasti? Servu? Servu fidu?
Il servo: (entrando velocemente) Sì signora padrona! Ma nun sugnu u cani fido, però!
Cumari Anciluzza: Che cc’entra, stolto d’un servo. Fido vuol dire fidato. E di chistu ti nni avissi a priari. Nun è ca penzu ca sì un cani Fidu!
Servo: Ricissi, patruna, cumannassi!
Cumari Anciluzza: Sì, caro servo, mi dovreste fare un uffizio, un’ambasciata.
Servo: (a solo) Ma picchì av’à parrari accussì cumplicata? Cos’è fari, signura, n’ammucciata?
Cumari Anciluzza: No, fido servo.
Servo: Arreri u cani chiama…
Cumari Anciluzza: Un’ambasciata
Servo: Vabbè u capivu, è ghiri ad accattari ‘na cassata…
Cumari Anciluzza: Oh servo! O sei stupido o ti vuoi prendere gioco di me! Mi devi dare un’ambasciata,m’ha fari un serviziu, a ghiri ntà un postu….
Servo: Ah, ora u capivu, E cci vuleva tantu…‘u zù Jachinu è chiusu astura!
Cumari Anciluzza: ‘U zù Jachinu?
Servo: Sé,unni vinninu u serviziu…
Cumari Anciluzza: (arrabbiata) Basta, nun mi fari arrabbiari chiossà .E fatti controllari i paracqua (e fa segno alle orecchie) devi andare dal mago, illustre pozionologo!
Servo: Unni? Nnò magu? Illustre dutturi rù bruoru?
Cumari Anciluzza: Devi andare nnò magu Virticchiu e dicci i veniri cca! Mamma mia è possibili ca sti servi nun capiscinu il linguaggio nobiliare e ann’à essiri accussì rozzi?
Servo: Messaggio captato. Vaiu e tornu (ed esce).
Cumari Anciluzza: (stupita) Ma chiffà, s’arruspigghiò? Forsi aricchi si stuppò?
(Si sente piangere da dentro una stanza)
Maruzza: (voce fuori campo) Picchì stu distinu crudeli? Unnu pozzu spusari a Stuppaggheddu!
Cumari Anciluzza: Chianci, chianci ca ti sbucciu l’araci. Iu lu fazzu pì tia. L’amuri veni e va. I picculi abbisognanu a tutte le età!

Scena Quarta


Cunari Anciluzza, servo, Don Turuzzu

(Cumari Anciluzza entra in scena , aggiustandosi l’acconciatura. Un servo spolvera i mobili. Cumari Anciluzza guarda spesso l’orologio, appeso al centro della stanza.)
Cumari Anciluzza: Ma chi ura è? Mah, picchì tuttu stu tempu…(e continua a girare per la stanza).
(Il servo,dopo aver spolverato i mobili, guarda la padrona ansiosa)
Servo: Mah! (ed esce)
Cumari Anciluzza: Ancora tempu si perdi? U tempu è danaru! Chissà chi fini fici il mio fido servu. Ma se tarda ancora…u mettu ntà cuccia cù cani!
(Entra don Turuzzu.)
Don Turuzzu: Mia sposa, io devo uscire per ghiri a sbrigari delle camurrie. Mi raccumannu. Che si pripari buon tè nto pomeriggiu picchì i nobili nostri amici verrannu a faricci visita.
Cumari Anciluzza: (rivolta al pubblico) Comu si nun lu sapissi. Mi l’ha dittu quaranta voti. Si viri ca è fattu stolitu! (ed al marito) Mizzica.. ah pardon..oh pofferbacco mi lu dici accussì a timpuluni? Il Barone Cogghimunnizza allura veni nni nuatri? Bisogna priparari tuttu. Aggiustamu cca, aggiustamu ddà, (e si lascia cadere sulla sedia rilassandosi) matri matri matri…
Don Turuzzu: Non vali la pena fari sta sceneggiata! Contegno, mia sposa!…
Cumari Anciluzza: Hai raggiuni, nobile mio sposo; ma oggi è un eventu eccezziunali a casa nostra…
Don Turuzzu: (rivolto al pubblico) Oh cci le rittu una quarantina ri voti e fa finta ri ‘unn’avillu caputu. O è scimunita o è a vicchiaia! (e rivolto alla donna) Mi raccomando che tuttu sia priparatu e a posto! A nostra famigghia è sì borghesi ma rispettabbili e vali quantu o forsi di più ru blasuni rù baruni!
Cumari Anciluzza: Hai raggiuni…(rivolta verso il pubblico) Si lu rici iddu!
(Don Turuzzu bacia la mano alla sua sposa, che tutta commossa ed innammorata rimane da sola nella stanza.)
Cumari Anciluzza: Mizzichedda, chi sugnu priata! U baruni nta mè casa. Priata, priata priata: nun c’è che diri! Finalmenti a sorti arrispunniu picchì si mè figghia addiventa barunissa, io avrò niputeddi baruneddi e finarmenti potrò tràsiri nell’ambiente nobiliari. Tutti: principi, baruni, m’ann’a vasari a manu mia dilicata. E lustru e fama sarà pi la casata.
E dda mè figghia ca picchiulìa! Ah, scimunita sì. Ma chi vò fari ? Tiraricci un cavuciu a la furtuna? Ma menu mali ca cc’è tò matri ca i pirocchi cci firrianu! Cci penzu iu a far sbocciari st’amuri!

Scena Quinta


Cumari Anciluzza, Servo, Mago Virticchiu, Principe.

(Suonano.)
Cumari Anciluzza: Ah ecco ca arriva lu mè salvaturi!
(Cumari Anciluzza apre la porta dopo essersi sistemata i capelli. Entrano il servo e mago Virticchio.)
Servo: Signura, missione compiuta! Eccovi Virticchiu!
Cumari Anciluzza: Bravo, servo fido, ti puoi ritirare.
Servo: Ma mancu arrivu!…Comunque cci vulìa addumannaricci ‘na curtesia!
Cumari Anciluzza: Dimmi, dimmi…
Servo: Un mi chiamassi cchiù “servu fidu” ca mi sa ri cani ri mannnara!
Cumari Anciluzza: Vabbeni, ma ora ritirati!
Servo: Così sia!
Cumari Anciluzza: (quasi mortificata) Ma maestro, caro professore insigne, mago carissimo, quale onore, arricivillu nna mè casa…
Mago: Oh, signora, noi rimanevamo nella nostra casa quando noi abbiamo visto il vostro servo domandare la nostra presenza nella vostra dimora.
Cumari Anciluzza: Noi? (e guardandosi attorno) Picchì quantu siti? (e continua a cercare nella stanza).
Mago: Noi (e si indica) Plurale majestatis…(e rivoltosi al pubblico) o donna profana (e ride) noi vuol dire noi di persona.
Cumari Anciluzza: Comu…Noi vuol dire Noi?
Mago: Sì Noi (e si indica di nuovo)…di persona.
Cumari Anciluzza: Ah’ capivu…era semplici…Voi di persona (e rivolta al pubblico) Booh! Ma s’ incocciu a chisti ca s’ammucciaru!
Mago: Veniamo al dunque…
Cumari Anciluzza: Si veniamo al dunque… Vi invitavu (e guardandolo bene) incuitavu a tutti vuatri picchì haju bisognu di un filtru r’amuri…
Mago: E pì ccui? Pì lei?
Cumari Anciluzza: No (e ride) No, ‘nzamaddiu, mi servi pì mè figghia…
Mago: Pì Maruzza?
Cumari Anciluzza: Sì picchì idda è ‘nnammurata ma voli cociri d’amuri!
Mago: Sì, rintra ‘na pignata!
Cumari Anciluzza: Nun babbiamu: idda voli vugghiri r’amuri pi lu figghiu ri lu baruni.
Mago: Ah, ma chisti su cosi ri nobili. E nuatri da suli nun nn’à firamu!
Cumari Anciluzza: Comu? Spiegatevi megghiu.
Mago: Sì, si sò figghia ca è ricca (e rivolto al pubblico) ma è ricca? (e rivolto di nuovo alla donna) ma non nobili voli ùncisi cu u figghiu ri un nobili di balsuni e quindi aristocraticu am’a dumannaricci u pirmissu ò Principi! (ed indica in alto con gli occhi)
Cumari Anciluzza: (lo segue con gli ochi ma non capisce subito) O’ principi? Va bbonu n’avutru ‘nmenzu!
Mago: (di nuovo) O’ Prin-ci-pi (e riguarda in alto)
Cumari Anciluzza: Sì u capivu …ma cu è stu principi?
Mago: All’anima ru principi Curuccuccù!
Cumari Anciluzza: Matri mia, matri mia, i spirdi…(e scappa per la stanza).
Mago: Calma, calma. Spirdi bboni e cunsiggheri! Altrimenti …patati!
Cumari Anciluzza: Matri mia, puru a li spirdi am’à ‘ncuitari?
Mago: Ma no, nun si scantassi. Iddu è bbonu cunsiggeri!
Cumari Anciluzza: Va bbonu. Si lu dici vassìa cci criru.C’ham’à ffari allura?
Mago: Nenti ri spiciali. Assittamunni e cci lu fazzu viriri…
(Si siedono ,l’uno di fronte all’altra.)
Mago: Dunque, mi rassi i manu…
(Cumari Anciluzza esegue le indicazioni.)
Mago: Principi, principi ri Curuccuccù, si cci sì rammi un corpu…
(Si ode un colpo ed il mago, che pare colpito in viso, grida.)
Mago: Ahi, ahi! A curpa è mia! Scusa principi, sbagghiavu iu. Fammi sèntiri a tò presenza!
(Entra il principe all’improvviso. È cadaverico in viso ma ha un aspetto fiero e nobiliare.)
Principe: Ma ‘a vuliti finiri ri ‘ncuitarimi sempri pì ogni minima fissarìa? Io eru a casa r’una principissa e quasi quasi stavo quagghiando…quando mi chiami, mago. L’ha finiri …sinnò quarchi vvota …finisci a schifìu ccu ttia!
Mago: Perdono, illustre signore. Ma qui una donna è in ambascia. Avi problemi ccu la figghia!
Principe: Con la figghia? E com’è…bbona?
Mago: Ma no, principe, anzi sì… ti ricordo ca nun sì cchiù in questo mondo e le donne qui nun ti possono interessare!
Principe: E ccu l’ha dittu? E l’occhi… picchì cci sunnu? I cosi belli s’hannu a taliari… ri ddà e ri ccà!
Mago: Se mi permetti, t’illustru il caso.
Cumari Anciluzza: (tutta tremante e rivolta al mago) Ma cu è… l’anima ru principi?
(Il Mago fa sì con la testa.)
Cumari Anciluzza: Matri mia, u spirdu… (rivolta al pubblico e con un’intensità di voce per non farsi sentire dal Principe).
Mago: La signora, qui presente, vorrebbe che la figghia ardesse d’amore pi lu nobili Cogghimunnizza…
Principe: Ma cui… pi lu vecchiu?
Mago: No, quali vecchiu…Iddu ormai…(e fa segno di no con la mano) È lu figghiu, l’amanti interessatu!
Principe: Ah, capivu! (e rivolto al pubblico) Ma ‘u vitti bbonu?
Mago: Sì, pi lu figghiolo. Per cui chiediamo a vui cunsigghiu: C’ham’à fari?
Principe: (rivolto al pubblico) Ma stu magu mi pari n’anticchia tuntuluni: prima mi runna del tu poi del vui pi pigghiarimi pì fissa…(si mette a pensare un minutu)…Una pozione, un filtro d’amore… e a piciuttedda vugghirà r’amuri comu ‘na quarara!
Mago: Grazie, illustre nobile, a vui semu ricanuscenti. Ma ri chi tipu avi a essiri stu filtru r’amuri?
Principe: Va bbeni… si è pì veniri in soccorsu all’amuri, ncuitatimi puru, sempri, quannu vuliti…Però caru magu, vulissi sapiri cu t’à retti sta laurea ri magu si nun sai fari un filtru? Boh! Ah, prima ri iriminni: sta pozioni avi aviri sti ‘ngredienti:
Ciuri ri primavera
Ogghiu r’alivi ru Mizzagnu
Succu ri mantrinu rà pirrera
E ciavuru r’amuri paisanu.
Mago: Grazie mille, principi pi lu suggerimenti
Principe: Doveri, doveri d’amuri…(Ed esce)
Mago: (rivolgendosi a Cumari Anciluzza impietrita dalla visione) L’aviti vistu?
Cumari Anciluzza: Matri mia, era lu spirdu rù Principi ri Belmunti?
Mago: Sì lo avete visto
Cumari Anciluzza: Matri mia, matri mia
Mago: Calmatevi, signura. Ora vaju ‘ntà mè spilunca e cci lu fazzu aviri stu filtru r’amuri!
Cumari Anciluzza: Va bbeni…ma facissi prestu!
Mago: Sarò più veloci r’una saitta.(Ed esce)
Cumari Anciluzza: Matri mia chi scantu… però a pinzaricci bbonu stu principi era beddu. Piccatu ca si nni ju! Però si sa: cosi nobili, cosi ‘mpurtanti. È sempri cchiù beddu cu avi picciuli ed onuri!
(ed esce anche lei)

Scena Sesta


Maruzza, Jachinu, Cumari Anciluzza, servo

(Entra Maruzza, preoccupata e con un biglietto fra le mani.)
Maruzza: Io nun sacciu cchiù cosa fari ccu stu picciottu. Mi manna ora puru i scritti: Caro amore mio, ho desiderio di vederti, pecciò verrò alle cinque…Matri mia alle cinqe nun vennu i Cogghimunnizza?…Aspetto un tuo segnale per entrare a casa tua …ma chi è pazzu?…darti un fiore e scappar via….Pizzica, ma chistu è cottu pì mia ed io inveci…è canusciri u figghiu rù baruni…ma chi ura è? (e guarda l’orologio)…Matri mia, quasi i cincu sunnu! Aspetta ca m’affacciu e cci fazzu un signali. Cosa fazzu? Eccu a trizza, cci la eccu ru barcuni….No, ma che dico cci fazzu signali ccu la manu….(Si affaccia dalla finestra) Eccolo: Acchiana, spicciati…ca per ora nun c’è nuddu…
(E va alla porta. Apre. Entra Jachinu con un fiore in bocca.)
Jachinu: Oh Maruzza, Maruzza…
Maruzza: Oh, Jachinu, Jachinu…
Jachinu: Pì tia stu ciuri d’amuri.
Maruzza: Comu sì rumanticu! Ma u sai ca u nostru amuri è ostacolatu…
Jachinu: Picchì? È sempri la solita storia? Nun mi vò beni?
Maruzza: Sì, io ti vogghiu bbeni; ma mè patri, mè patri… (e piange).
Jachinu: (mettendosi la mani in testa) Oh, distinu crudeli! Oh puvirtà Invalidanti! È picchì sugnu poviru ca tò patri e tò matri nun vogghiunu…
Maruzza: Sì, fatti riccu e ritorna a pigghiarimi picchì mi vonnu maritari! E iu nun vogghiu, vogghiu a ttia!
Jachinu: Ah, è accussì? È chistu lu distinu di un poviru? Sòffriri puru d’amori?
Maruzza: Non dir queste parole che mi feriscono il cuore…
Jachinu: Ma si tu mi ami, conquisterò u munnu…Fammi un gestu, un signali ca ti piacciu comu picciottu…
(Maruzza s’avvicina e gli dà un bacio in fronte.)
Jachinu: Oh tenero bacio sull’indegna mia fronte! Per te conquisterò il mondo. Ma come? Bisogna che avvenga un miracolo per cambiare questa condizione…
Cumari Anciluzza, come voce fuori campo: Maruzza, Maruzza, unni sì? Unni t’ammucciasti?
Maruzza: (rivolta a Jachinu) Ora vai ca giunge mè matri. Vai, ti prego mio amore…
Jachinu: Oh, amore, amore, sì vau, ma nun mi sentu scunfittu! Qualcosa succederà. Qualcunu s’impietosirà e troverà in modo di aiutare due amanti. Cci sarà quarcunu cchiù granni ri nuatri ca cci paremu piatusi! Addio mio fiore…
Maruzza: Vai, picchì si ti viri mè matri finisci prima ri cuminciari…
(Esce Jachinu.)
Cumari Anciluzza: Marruzza? Ah, ccà sì? Talè ora stannu vinennu visiti ‘mpurtanti. E vogghiu ca ti rassetti, ti pitti n’anticchedda…
Maruzza: Ca è proprio necessario ca cci sia io, madre mia?
Cumari Anciluzza: Certo!(e rivolta al pubblico) ‘Ncà, si un c’è idda chi vennu a fari sti cristiani?
Maruzza: Va bene, si così cumannati vado a rassettarmi nella mia camera (ed esce.)
Cumari Anciluzza: Servo? Servo fidato? Unni sì?
(Entra il servo.)
Servo: Eccomi padrona. Ma si ricorda ca fidato po’ ghiri bbonu ma fido cci lu ricemu ò cani!
Cumari Anciluzza: Ma lo sai che stai diventando impertinente?
Servo: Scusassi, mia nobile signura.
Cumari Anciluzza: Accussì è megghiu! Talè, vai a casa ri lu magu ca t’hav’à dari na buccedda. Curri, picchì è’mpurtanti e nun c’è tempu da perdiri…
Servo: Sarò ‘na saitta, vaiu e tornu.
(Il servo esce.)
Cumari Anciluzza: (rivolta al pubblico) Bbonu, accussì è fatta. Ccu sta buccetta tutti saremu cuntenti, quarcunu arderà r’amuri ed io avrò parenti nobili ca renderanno nobili a mè casa!


ATTO FINALE
Scena PrimaServo, Cumari Anciluzza, Don Turuzzu, Beone Cogghiomunnizza, Baronessa ‘A Cugghiu, Stuppaggheddu.

(Entra un servo con un piumino e spolvera cantando.)
Servo: Vitti ‘na crozza sutta lu barcuuuuni…’U mè patruni cci retti un timpuluuuuuni
Cumari Anciluzza: (entrando) Mi raccomando…che sia tuttu pulitu…
(Suonano.)
Cumari Anciluzza: Spicciamunni, viriti cu è!
Servo: Comandi padrona!
(Apre la porta ed entra don Turuzzu.)
Don Turuzzu: Chi sugnu stancu! Pari m’avissiru asciucatu l’ossa! Mi sentu un viscottu smanciucchiatu.
Cumari Anciluzza: Oh, marito mio. Tutto è pronto, comu tu cumannasti!
Don Turuzzu: Di chi cosa?
Cumari Anciluzza: Ma della visita baronale non ti sovviene?
Don Turuzzu: Ah, u baruni, a barunissa e u barunissu, avianu a veniri stasira…
Cumari Anciluzza: Sì, tuttu è prontu.
Don Turuzzu: Lassamu fari a ttia. Nni sti cosi ti cci trovi! Nun è veru? Va bbè, haiu u tempu ri sciacquarimi e sugnu cca.
Cumari Anciluzza: Sì, ma spicciati, picchì a st’urra avissiru a d essiri cca!
(Escono Don Turuzzu ed il servo.)
Cumari Anciluzza: Ma chi ficci ddu loccu ri servu? Picchì nun veni ancora’ Chi ghiu a fari? A iu a fabbricari sta pozioni?
(Suonano. Cumari Anciluzza si reca alla porta ed apre ma sulla porta trova i baroni Cugghimunnizza. Il Barone padre, un signore vestito elegantemente con un bastone in mano, la baronessa, una nobildonna abbondante nelle forme con un evidente posteriore voluminoso ed il baronetto, molto alto con un paio di calzoni molto corti che fanno intravedere le calze, una giacchetta stretta, una cravatta lunga e un ricciolo che gli pende dalla fronte.)
Cumari Anciluzza: Oh, signori, non v’aspettavo così presto! Vogliate scusarmi….
Il barone: (gentile) Signura, si l’ura è prestu vinemu fra quacchi tempu?
Cumari Anciluzza: No, no, non sia mai, anzi scusatimi ri la malafiura ca staju facennu ma aviri le vostri personalità ntà mè casa mi cunfunni, accumurativi. Che beddu figghiu chi aviti!
Il barone: (sempre gentile), allora signora mi permetta di salutarla
Cumari Anciluzza: Signori, scusati arreri la mia improvvisa apparizioni…eccomi accomodativi (e dà la mano al barone che la bacia). E vui barunissa, accomodatevi nella mia umile dimora!
(Gli ospiti entrano.)
Cumari Anciluzza: (verso il pubblico) Ma unni finiu u mè servu malirittu?
Barone: Sò maritu nn’invitò pi fari canusciri i picciotti… (ed ammicca verso suo figlio) i nostri palummeddi (e si rivolge di nuovo al figlio, che sorride soddisfatto e mostra una dentiera con tanti denti mancanti).
Cumari Anciluzza: (che non ha ben capito) I palummi? Purtò i palummi. Ma non si doveva disturbari. E unni su?
Barone: Ma nò! I palummi! (ed indica suo figlio) I nostri figghi in amuri!
Cumari Anciluzza: Ah, i figghi in amuri…ma scusassi, che impartisco degli odini alla mia servitù.
Barone: Liberamenti
Barunissa: (rivolta a suo marito, ed in dicando C. Anciluzza) A mmia ‘un mi piaci stu pirocchiu arrrinisciutu!
Barone: Zitta, locca ri muggeri! Ca sistimamu a Stuppaggheddu. A picciotta è sapurita, E cchi cosa voi ri cchioù pi stu tò figghiu?
Baroncino Stuppaggheddu: Papàpparappapppà.(e fa un fischio) Una cacacàcacàcacà….sa dignitosa!
Barone: Astuta sta vucca r’infernu .Una cacàcacà…chi cosa rici?
Stuppaggheddu: Una casa dignitosa (e fischio e tremolìo della mano; si alza ritira la gamba e si siede; infine ride)
Barone: Ma chi cci riri? Vò fari scopriri i’mbrogghi?
(Entra Don Turuzzu.)
Don Turuzzu: Baruni! Allura vinistivu davveru! (e rivolto al pubblico) ma un si stuccò i ammi? (e rivolto al barone) E sia accussì! Cci fazzu canusciri a mè figghia, Ma sò figghiu unn’è ca mi piaci tantu? U sapi lei? Talè chi vistitu ‘mpurtanti!
Stuppaggheddu: Papparapappapà
Barone: Va bè astuta sta trumma: i bersaglieri arrivaru. Paparappapappapapà (e rivolto a don Turuzzu) E facemu comu prumissu picchì ‘un’haiu tempu ri perdiri!
(Entra Maruzza, li vede e scappa via piangendo.)
Maruzza: Matri mia, matri mia, ni vonnu vìnniri a ddu luccagghiuni! Picchì…picchì sta sorti ‘nfami! (e piange).
Cumari Anciluzza: Ma no, nenti, me figghia è emozionata…(e sta per andare dietro a sua figlia).

Scena Seconda


Cumari Anciluzza, Servo, altro Servo, Don Turuzzu, Stuppaggheddu, Barone padre, Baronessa, Jachinu

(Suonano e Cumari Anciluzza disorientata va alla porta. Entra il servo con un pacchetto in mano.)
Servo: La signura è servita!
Cumari Anciluzza: Menu mali. Rammi ccà ammucciuni, ca poi nuatri nni facemu i cunti…. Astura si veni? (E scappa dentro)
Cumari Anciluzza: Servo, porta da bere e avverti mè figghia ca cci sunnu ospiti!
Altro servo: Va bene.
Cumari Anciluzza: (rientrando nella discussione con gli ospiti) Bella jurnata, oggi. Tuttu è beddu fora ca fa presumiri la nascita r’un nidu d’amuri.
Baronessa: Sì, un nidu r’amuri, cos’i pazzi!
(Entra Maruzza ed arrivano le bibite. Cumari Anciluzza si alza e ferma il servo, mentre Maruzza entra ed in silenzio s’accomoda.)
Baronessa: (guardandola) E chi ffa cci muriu n’aceddu?
Don Turuzzu: Ma quali aceddu! Chista è a dignità ca mori stasira. Sulu pì lu debitu r’un patri!
Barone: Ora basta! Ccà s’hav’a ririri, picchì cchiù ri un spiamentu mi pari un mortoriu!
(Cumari Anciluzza, versa il liquido di una boccetta in un bicchiere senza farsi vedere dagli altri ed accompagna il servo verso gli ospiti.)
Cumari Anciluzza: Gradiscono?
Barone: Sì, un brinnisi (e prende il bicchiere, ma non brinda e beve di gusto).
Baronessa: (prende il suo bicchiere) Grazie.
Don Turuzzu: (sconsolato) Sì…..e così sia!
Maruzza: Non, nun lo vogghiu
Cumari Anciluzza: (arrabbiata con la figlia) E vivi, vivi figghia mia! (E dà il bicchiere a Maruzza che beve.)
Stuppaggheddu: Ma a mmmimmmimmmi …a, vu scurdastivu?(e fischia e fa tremare la mano)
Cumari Anciluzza: No, ‘nzamaddiu, puru a stu beddu figghiu!
(Stuppaggheddu ride come uno scemo e tutti lo guardano e si guardano in faccia.
Maruzza comincia a sudare. A sentire caldo e si soffia.
)
Barone: Allura, don Turuzzu, cam’à fari? Sti figghi si talianu comu rù palummeddi!
Don Turuzzu:…Si talianu…
Maruzza: Patri, viu un ciuri ca manna prufumu….
Don Turuzzu: Unn’è Un ciuri… o un trunzu ri vrocculu ?
Maruzza: No, patri, un ciuri ca m’arrispunni…
(E Stuppaggheddu muove le labbra come a mandarle un bacio mentre tutti gli altri guardano increduli quest’idillio.)
Cumari Anciluzza: (verso il pubblico) Mizzica comu funziona bbonu stu filtru rù principi!….(e distrattamente prende il bicchiere che la figlia aveva posato sul tavolino e sorseggia il liquido guardando la baronessa e per ultimo il barone. Appena bevuto, comincia a guardare sempre più insistentemente la barunissa) Ma barunissa, com’è vistuta eleganti?
Barunissa: M’arranciu, stoffe pregiate, orientali…
Cumari Anciluzza:… e chi beddi capiddi ca aviti…
Baronessa: Parrucchiere d’alta classe, francese.
Cumari Anciluzza:… E chi purtamentu! Chi beddi occhi aviti! Comu mi sentu furmiculiari, un gran cavuru m’assali…(e s’avvicina con la sedia a lei, facendo il verso di mandarle un bacio….)
Baronessa: (alzatasi di scatto) Matri mia! Signò, sciddicò, ntò vadduni?
Cumari Anciluzza: E che bel posteriore chi fa l’avi vunciatu ccu la pompa?… perdo il controllo
Baronessa: Ah, maleducata, quale affronto! Trasfurmari stu spiamentu in una festa a schifìu!
Stuppaggheddu: (con la mano nella mano ri Maruzza) Amuninni, scascasca…ppamu via pì lu celu (e fischia muove un braccio e la gamba destra che ritira) e pi li munti…
Maruzza: (come risvegliatasi da un’ipnosi) Oè, ma a ccu cci lu cunti? Me matri pari mpazzuta!
(Improvvisamente entra Jachinu con il servo fidato.)
Jachinu: Fermi tutti! Ingannu cci fu!
Don Turuzzu: E tu ccu sì?
Tutti: E tu ccu sì?
Jachinu: Sugnu i zitu ri vostra figghia, u veru zitu. Maruzza fu ‘ncantata pi spusari lu baruneddu.
Don Turuzzu: ‘ncantata?
Jachinu: Sì, ‘ncantata da li sortilegi ru magu Virticchiu e ri so muggheri.
Don Turuzzu: Mè muggheri?
Baruni, Barunissa e baruneddu: Talè a schifiu finìu!
Servo: Sì, lo confesso, la signura mi ha mannatu a ritirari un filtru d’amuri ca icò ntò bicchieri ri Maruzza pì falla ‘nnammurari ri Stuppaggheddu
Don Turuzzu: Ah, è così?
Jachinu: Sulu ca u proverbiu rici “cu acciunca riomani acciuncatu” e per furtuna Cumari Anciluzza vippi nna stissa coppa ri Maruzza…
Don Turuzzu: E lu filtru fici effettu puru a idda…ma taliannu a barunissa s’innammurò ri idda! (e rivolto alla moglie) E brava ! Per inseguire il tuo orgoglio di nobiltà volevi vinniri a tò figghia …così…immediatamenti…
Maruzza: (come risvegliatasi sempre più) Cos’è successo? Dove sono? (e guardando Stuppaggheddu) Chi voli stu scimunitu? (poi vede Jachinu) Jachinu tu puru cca?
Jachinu: Ora don Turuzzu permettitimi ri dumannarivi ufficialmenti a manu ri vostra figghia. Sugnu poviru ma onestu, senza troppi fumi ca nun servinu a nenti e amu vostra figghia.
Barone: Mi pagherete questo affronto! E vui (rivolgendosi a Don Turuzzu) restituitemi quello che vi ho prestato! Picchì...
(Arriva velocemente l’altro Servo tutto contento)
Servo: Jachinu, Jachinu, sì riccu, faisti tririci à Sisal. Controllati a schedina ca facisti tririci!
Jachinu: E sia. È veru ca ddà supra cc’è a Pruvvidenza ca rimedia! Allura, don Turuzzu, permettitivi ri pristari iu i picciuli ca v’abbisognanu e faciti in modo ri restituiricci a summa a stu pirucchiusu (rivolgendosi al Barone).
Barone: Amuninni ca st’aria nun è cchiù pì nuatri!
Stuppaggeddu: Ma Maruzza nun ve,ve,ve,ve (fischio, mano tremante e triplo recupero nervoso della gamba) …ni ccuùnuatri?
Barone: (dando un calcio nel sedere al figlio) Ma valà! Va travagghia…u baruneddu!
Stuppaggheddu: (esce piangendo) Matri…matri…
Baronessa: (agitando il suo posteriore) Lassalu iri a stu figghiu, chi fici ri mali?
Don Turuzzu: E così sia, caro giovane Jachinu. L’amore nun si compra.
(Nel frattempo rinviene la madre di Maruzza)
Cumari Anciluzza: Ma chi successi? Unni su i nostri ospiti?
Don Turuzzu: Nenti, nenti, muggheri mia. Oggi ru palummi si uncèru ntà l’amuri!
Cumari Anciluzza: Ma allura è fatta!
Don Turuzzu: Sì, è fatta: Jachinu sarà dei nostri…
(Si abbracciano i fidanzati per il successo.)
Cumari Anciluzza: Ma rimmi ‘na cosa: u baruneddi nun si chiamava Stuppaggheddu?
Don Turuzzu: No, ti sbagghiasti, muggheri mia. Jachinu è un principi r’amuri e di sentimenti!
Cumari Anciluzza: Un principi? ….Megghiu r’accussì nun puteva finiri…
Don Turuzzu: Un principi riccu e generosu…
Cumari Anciluzza: E mmù rici accussì araciu araciu…(e rivolta a Jachinu) veni cca figghiu miu. Oggi è veru, triunfò l’amuri e la nobiltà!
Picchì nni sta vita n’arrampicamu,
pi li picciuli nni sciarriamu,
ma truvari un nobili r’animu e di cori
po’ fari illustri lu nostru onori.
E sia così nei secoli a veniri:
l’amuri iu vulì far scoccari
tra un scimunitu e lu mè cori (ed indica sua figlia);
ma addumannu scusa a loro signori…
u sbagghi fu granni e mperdunatu
chistu sirviu a grapimi l’occhiu sbarratu.
E se lor signori vogliate perdonarmi
iu prumettu aiutu e filicità
a sti picciutteddi in amuri
e a mè maritu, si mi pirdona,
na vasata nta so luna (ed indica la testa di suo marito).
Ed infini a vui, (ed indica il pubblico) si vi siti addivirtuti
facitinni un applausu a mani scusuti
Don Turuzzu: Ma chi dici? E com’è?
Cumari Anciluzza: Accussì (e fa vedere un sonoro applauso)
Viva viva l’amuri veru
Ca triunfi sempri (almenu lu speru!)

CALA LA TELALa commedia siciliana è stata rappresentata giorno 30 aprile 2003 presso l'Istituto Comprensivo di Belmonte Mezzano (PA) dal gruppo teatrale dell'Istituto diretto dal regista Rocco Chinnici.

e-mail:catanpaolo@katamail.com.

   è una iniziativa didaweb/graffinrete