E' BEDDA LA SICILIA
Viaggio nella storia e nella tradizione siciliana
Francesco Paolo Catanzaro

Personaggi
Anziano 1
Anziano 2
Anziano 3
Anziano 4
Anziani panchina
Oste
Donna
Bambino
Marito
Pagliaccio
Tre cantastorie
Cantanti
Ballerine
Rinaldo
Orlando
Angelica


SCENA 1


(Anziano 1, Anziano 2, Anziano 3, Anziano 4, Anziani Panchina ,Oste)

(La scena si apre in una piazzetta di paese.
Nel lato destro un tavolo , attorno al quale 4 anziani stanno giocando a carte ed un altro tavolo vuoto.
Più in là una panchina dove altri 2 anziani parlano tra di loro.
)

ANZIANO 1: (dal tavolo) E tira, tira u carricu…nun lu viri ca pigghiamu nuatri?
ANZIANO 3: (distratto) Ah, nuatri pigghiamu? ‘Un l’havìa caputu?
ANZIANO 1: E ggià! Ccu l’arteriu ca ti ritrovi…Chi cosa hai a capiri? Malirittu …quannu iocu cumpagnu ccu ttia!
ANZIANO 3: Ah…accussì è? Accussì è?…E iu nun jocu cchiù (e lancia le carte in aria).

(Si alzano tutti cercando di calmarsi a vicenda. Gli altri nella panchina che hanno assistito alla scena ridono. Lo stesso gli avversari al tavolo.
Esce trafelato l’oste e tutto arrabbiato grida.
)

OSTE: Ma chi ffa! A vuliti finiri ri sciarriarivi? Ca nun si fa vuccirìa! Sinnò calu a saracinesca, vi eccu tutttu fora e minni vaiu! E chiaddivintò a mè putìa. U Capu o Baddarò? Cca o cc’è serietà o vi levu i carti…

ANZIANI IN CORO: (calmatisi) No, no …e cchi am’a fari?
ANZIANO 2: No i carti no… nni lassassi. Stamu bboni… nun si preoccupassi… ca cci penzu iu!
ANZIANO 1: (rivolgendosi al 3)…Sì, stamu bboni…ma rrispigghiati, dannatu diavuluni, sinnò tutta a pensioni cci lassamu a chisti ccà!
ANZIANO 3: (beffeggiandolo) Arrispigghiati, arrispigghiati… (e si concentra sulle carte).
ANZIANO 2: (ridacchiando) Briscola! (e prende tutte le carte sul tavolo).
ANZIANO 1: (arrabbiato) Ma iti a jucari è nocciolini! Accussì nun c’è partita ccu stu vecchiu babbasuni.
OSTE: (ritornando dallo spolverare i tavoli) E che cosa è! Quantu abbili fannu sti vecchi rincitrulliti! Ah… babbasuni ca nun siti avutru. Quantu jucati? 1 centesimu a partita? Nn’aviti ri jucari, n’aviti ri jucari prima ri spussiririvi. (Ed esce).
(Gli anziani restano fermi ma appena esce l’oste si alzano e cominciano a litigare.)
ANZIANO 2: (guardandosi stupito) Ma compari picchì nni stamu sciarriannu?
ANZIANO 4: Bboh, u fannu tutti.
ANZIANO 1: Effettivamente l’amicu compari avi raggiuni, Nni sciarriamu senza sapiri u picchì
ANZIANO 3: Cosa ri pazzi! Talè cuminciamu na nova partita e penza a Ddiu!
ANZIANO 1: Effettivamente l’oste avia raggiuni. Te ccà 1 centesimu
ANZIANO 2: Eccu ‘u miu
ANZIANO 3: ‘U miu
ANZIANO 4: Iu l’aju… sani mi putiti scanciari 50 euro.
ANZIANO 1: Accussì… sempri accussì tu… ma quannu hai puntatu mai? Sarbatilli e joca u stissu.

(E riprendono a giocare. Uno dei quattro mescola le carte. )

ANZIANO 3: Misculìa, misculìa ca vi facemu virili.
ANZIANO 1: (rivolgendosi all’ ANZIANO 3 e mordendosi la mano), Aaah! E ccu mi lu misiru i morti? Si nun t’arruspigghi Ti rugnu iu na svigliata! (e tossisce).
ANZIANO 2: (divertito) Ma ca fari! Te ccà, isa e calmati sinnò a pressioni ti fa veniri u cucculuni!

(E riprendono a giocare.)

SCENA 2


(ANZIANO Panchina 1, ANZIANO Panchina 2, ANZIANI AL TAVOLINO.)

(I 2 anziani sulla panchina , che hanno assistito alla scena, commentano, sfogliando i1 giornale.)
ANZIANO Panchina 1: Brutta cosa a vicchiaia, caru cumpari. Si torna picciriddi … e poi….patapunfete…si rincoglionisce.
ANZIANO Panchina 2: E ggià. Ma furtunatamenti nun è pi tutti accussì. Ddà in altu continenti si vivi n’avutra manera. E nun tit ricu poi in America, unni fuvu …n’avutru munnu, n’avutru munnu!
ANZIANO Panchina 1: E ggià …ddà hannu avuti pinseri. Infatti canusciu unu ra me stissa età…ca si trasferii tanti anni fa a Brucculinu…e ora avia ad aviri sittanta anni, quantu a mmia… e u sai ccu tuuti i priparati americani si sposò ccu na fimmina ri 22 anni…Cosa ri pazzi! Si tu lu virissi chi ci av’a fari mè niputi ri diciottenni , n’avutra persona…atleticu, scattanti …Mi rissi ca ogni jornu, ri matina prestu…(ed avvicinandosi all’interlocutore bisbiglia) fa cocching…
ANZIANO Panchina 2: (preoccupato) Zittuti, zittiti….chi fa?
ANZIANO Panchina 1: Cocchiching…
ANZIANO Panchina 2: Chi cosa? Chi cos’è?
ANZIANO Panchina 1: Cocchichinching….
ANZIANO Panchina 2: Ma chi dici? Jogging A cursa…a cursa pi mantenersi young.
ANZIANO Panchina 1: Mischinu av’a curriri tuttu u tempu pi guariri ri sta malata? Mischineddu compari!
ANZIANO Panchina 1: Ma quali malatìa- “youg” vol diri giovani, picciutteddu…
ANZIANO Panchina 2: Ah sdisanuratu, ed iu ca mi stava facennu veniri un corpu. Giovani… e certu ccu na muggheri giovani avia ad essiri pi forza giovani sinnò…patati!
ANZIANO Panchina 1: Talè canciamu riscursu…
ANZIANO Panchina 2: Certu, ed inveci ri jucari è bocci comu nutri nnò zù Ninu u sciancatu, si nnin va a ballari ò sabbatu a “bricchi dance”, tuttu smuntati, ca pari un manichinu
ANZIANO Panchina 1: No Bricchi dance ma break dance, un ballu modernu
ANZIANO Panchina 2: Sé ma sempri sdisanuratu è!
ANZIANO Panchina 1:E chi vvoi, avutri testi! No, comu chisti ccà tutti rincoglioniti, ca s’ammazzanu pi un centesimu!
ANZIANO1: (dal tavolo) Briscula!
ANZIANO 3:, (alzandosi, rivolgendosi agli avversari e facendo un gestaccio) Te ccà. Tuttu e bbonu e binirittu!

SCENA 3


(Da fuori arrivano alcune voci di turisti che denotano inflessioni inglesi in un italiano sgrammaticato.)

(Donna, Anziano, Bambino, Marito, PAGLIACCIO)

VOCE FEMMINILE fuori campo: Oh, Sicilia… Beautiful Sicily …Beautiuful…. Cassata… Beautiful.
Tutti gli ANZIANI: (rivolgendosi verso la voce, in coro) E ccu è ora?
(Entra una coppia americana, vestita in maniera originale e colorita. Li segue un bambino “american style” con un grosso lecca lecca e con atteggiamenti capricciosi).
DONNA: Beautiful, piazza…beautiful…vecchietti
ANZIANO: (che gioca a carte) Vecchiettu cci lu rici a so nonnu…
DONNA: Oh pittoresco, veramenti good, very good.
BAMBINO: (fa il gesto del cowboy che spara) Pum pium oh righ, boy. I Pelle-ossa k.o., O.k.
ANZIANO in panchina: Ah! E saremmo noi…i rincoglioniti? Ma chistu mancu babbìa.
DONNA: Exscusme, exscusme … ma vutari siti indigeni?
ANZIANO sulla panchina: Indigeni?
MARITO: La mia girl intenni diri: locali!
ANZIANO II in panchina: Locali? …E chisemu stanza ri pranzu, salottu?
MARITO: No, locali…di lu situ!
ANZIANO1 in panchina: Di lu zitu no, ma semu ri ccà, ri stu paisi.
DONNA: Graziusissimi nonnò, mi la putissivu indicari street on street
ANZIANO che gioca a carte: (indicando un Anziano magro) Cca signora, s’avvicinassi cca ca Sariddu vucca senz’ossa si truva cca.
ANZIANO magrissimo: Ma chi voli chistu; ah sdisanuratu puru a ttia t’av’à cariri a rintera e poi riremu tutta a chiazza.
DONNA: No strittu…Ma on street, na strata pi capiri a biddizza ri sta vostra terra. Nutri sapemu c.a… si spara!
BAMBINO: O.k. Pum pum, sparamu nzemmula
DONNA: E finiscila scusatilu …ma da quannu cariu ri lu siggiulunu assumigghia sempri cchiù a mè maritu!
MARITO: Chi ffa a vulemu finiri o nn’am’à fari canusciri rituuti i paisani?
DONNA: Ma è mai possibili ca a vostra Sicilia si sia ridutta a coppa ri cannunna? Cu spara ri cca cu spara ri ddà! Pari lu nostru Far west?
(Entra Un PAGLIACCIO tutto arrabbiato)
PAGLIACCIO: Fermi tutti, (ride) Fermi tutti! Bon jour madame e messieeurs, mes amis, fimmini e masculiddi. Sabbenerica a tutti i compresenti. Mai avia sintutu tali bistilialità nisciutu ra sti vucchi sacrileghi!
TUTTI: (in coro) E tu cu sì?
PAGLIACCIO: Iu sugnu l’anima siciliana, tristi e bedda, filici e’mmartucata, sugnu la coscienza ri lu sicilianu, miscugghiu ri surrisu e curdogliu, l’anima satira ri li latini, pizusa ri’arabi duminaturi, biunna di li normanni, sofisticata ri li francisi, la vuci ri la saggizza ancestrali, sugnu lu buffoni ala corti ri Federicu Sicunnu, sugnu la serietà ri l’inglisi…Viva viva a Sicilia, triangulu filici ri l’umanità!
DONNA: Miizzicata, chi fuvu fortunata…Segnalami allura li biddizzi rista terra, li cuntrasti ca addiventanu puisia, li petri ca hannu una storia, li pinseri ri paci o ri viulenza ca sbalistranu picchi da luntanu nun ci criremu ca un suli accussì cavuru, un mari accussì azzurru possa essiri sempri notizia ri sangu e sopraffazioni. Indicaci a strata ri la verità…
PAGLIACCIO: (ridendo sonoramente) Ah, ah,ah, ah, musica, musica ri la vuci umana, cantu armuniusu ri sirena unni Ulissi si tappò aricchi, miludia ri la storia c, gridu ri dominazioni unni puru s’abbannia comu antica è la Vuccirìa, Baddarò o lu Capu, noti contrastanti ri puisia e disperazioni, abbannìu ri duluri e di filicità.

(Entrano mercanti ca abbannianu, fruttivendoli, pescatore, mercante di stoffe, carnezziere, venditore di milza mussu e carcagnoli.
Poi escono
)

PAGLIACCIO: Miiih, musica musica inebrianti, sublimi vuciazzari ri la storia
Storia antica ca misculìa gioie e duluri, ca canta li disgrazie ri la viulenza pi lu putiri, lu putiri, LU PUTIRI…

(Entrano tre cantastorie con cartellone che, dopo averlo sistemato ben in vista, iniziano a cantare o declamare “la storia di Giovanni Falcone”).

1 CANTASTORIE:
Lu vintitrì maggiu 1992
lu magistratu Giovanni Falcone
fu scannatu ccu li bummi
da la mafia assassina.

Era ri maggiu lu vintitrì,
jornu ri chiantu e ri duluri,
sangu ca scinniu a tinchitè
supra sta nostra Palermu svinturata.
Era ri maggiu lu vintitrì,
sabbatu cavuru e chinu ri suli.
Cristiani currevanu ‘nta l’autostrata
ca porta ra Palermu a Punta raisi;
cristiani currevanu p’jiri ‘n campagna,
cui a mari p’à fini rà simana,
cui passiava pì respirari aria ri muntagna…
quannu nu scoppiu cci fu ‘nmenzu a ‘sta cuccagna:
lameri ri machini sataru ‘nt’all’aria,
pezzi ri cristiani ruttami e terra
asfaltu petri sangu e lamentu
e chiantu ri fimmini e grida r’armali
e sangu ca inchiu la strata disgraziata.
Machini sbatteru li facci ‘n terra,
avutri vularu via supra lu munti,
grida scantu maceddu pruvulazzu,
l’infernu cci fu supra ddù spiazzu.
Picciriddi sbattuliati, patri chiancenti
morti vurricati, matri ri petra,
statui ri sali sciugghiutu pì lu dulòuri.
La radiu annunciò lu lamentu:
“Hannu ammazzatu a Falcuni,
hannu scannatu lu magistratu ri Palermu!”
fu un chiantu generali supra ‘stu ‘nfernu.
Picciotti chiancevanu li colleghi,
li giudici nun havianu cchiù paroli.
“Hannu ammazzatu lu magistratu Falcuni…”
Tutti i siciliani onesti s’affacciarunu ò barcuni.


II CANTASTORIE:
Cci misiru li linzola
supra li morti ri ‘stu bumbardamentu,
linzola bianchi tutti merlettati
ca s’incheru ri petri, ri sangu quagghiatu,
sangu russu ri figghi scannati,
ora jccati supra friddi balati.
“Hannu colpitu lu simbulu popolari
ri la lotta a’ la mafia criminali!”
Semu sbattuliati
sbalistrati
nun sapemu cchiù chi fari…
robba grossa chista, robba ri malaffari!
Ma, signuri mei,
nun putemu sempri vurricari martiri
e lassari libberi l’assassini!
Semu omini o quaquaraquà?
Tutti nuatri avemu figghi
e li matri nun ponnu essiri sempri vistuti a luttu,
chiancennu lu figghiu scannatu e distruttu
da li bummi telecummannati.
Nui nun semu “pupi ri pasta riali”,
nun semu populu r’assassini!
A tutti lu sangu scurri ‘nta li vini,
a tutti ‘u cori batti rintr’ò pettu.
Hannu un cori pirfinu li cani
e li serpenti vilinusi
ma a quarcuni pari s’avissi ‘mpitratu.
Nuatri semu sulu eternamenti cunfusi
pi ‘sta viulenza ri l’oppressioni mafiusa,
avemu fami ri vinnitta arretrata
pi ‘sta nostra giustizia scavazzata.
Nuatri nun semu tutti mafiusi, nun semu mafiusi…
A vui, ca taliati ri luntanu
‘sta traggedia cruenta ‘ntò chianu,
gridamu sulu “Semu ri sangu sicilianu
e ninni vantamu!
Figghi di un’isula bedda e ‘nnucenti,
terra tramutata in vutti ri chiantu,
ri sangu scoppiatu ‘nta li vini,
agghiacciatu e quagghiatu pi lu scantu
supra ‘na puntuta curuna ri spini”.


III CANTASTORIE:
A vui, picciriddi r’a nova generazioni,
vi ricu: “Scacciati ‘sta malatia,
ca nni degrada la regioni,
scippaticci lu cori, bruciaticci li rini,
picchì nun si po’ viviri ccu ‘sta gramigna,
ccu sta erba maligna
ca nn’affuca ogni matina,
nun si po’ campari ccu lu sangu iccatu ‘nnucentementi,
ca grida vinnitta da rintra fossi bianchi, lapidi e curuni.
Tiraticci a ‘sti mafiusi petri e balatuni
picchì possanu canciari ‘na bbona vota
ed abbannunari ‘sta vili ammucciata
ca colpisci a li spaddi, nmenz’ a la strata;
tiraticci li petri a ‘sti omini senza valuri,
a chiddi ca ricinu ca è sacru l’unuri
ma ammazzanu senza pietà.
La vita nun è ‘na babbiata
e nun si po’ livari pi ‘na sgarrata;
la vita è sacra ed havi valuri
sulu se è rispittata da tutti l’omini veri.
Ri chistu sulu aviti ad essiri fieri,
picciriddi r’à nova generazioni!
Amati ‘a Sicilia e fati canusciri la vostra regioni;
ri ‘sta matri straminata e scunsulata
pritinniti sulu la so binirizioni!”


(Escono)

PAGLIACCIO: Chi tragedia, chi scantu, chi duluri, chi malu sangu si fa a ricurdari ma è necessariu sui nun vulemu ca sti cosi accadano arreri.(e pensando) Pirò a Sicilia nun è chistu, nun è sulu chistu.
Puru lu zitamentu è musica, musica e puisia. Grapitivi aricchi e ascoltati na storia ri fimmini schietti e maritati, ri fimmini pettegoli ed arraggiati, Fimmini fimmini chi lingua, chi scantu…

(Entrano 3 donne che cominciano a muovere i loro vestiti al suon della musica ed una CANTANTE, che inizia a cantare “ Si maritau Rosa, Saridda e Pippinedda…”)

Si maritau Rosa

Vinni la primavera
li mennuli sù n'ciuri
lu focu di l'amuri
lu cori m'addumò...
E ammenzu suli e ciuri
abbolunu l'aceddi
tutti 'sti cosi beddi
mi fannu suspirà...
Si maritau Rosa
Saridda e Pippinedda
e iù, ca sugnu bedda
mi vogghiù marità...
Tanti picciotti beddi
passunu di 'sta strada
ma nuddu 'na vardata
alla me casa dà.
Certu 'stu desideriu
distruggi la me vita
mi vogghiu fari zita
mi vogghiu marità...
Si maritau Rosa
Saridda e Pippinedda
e iù, ca sugnu bedda
mi vogghiù marità...
La dota l'àiu fatta
la casa l'àiu macari
schetta non vogghiu stari
rannuzza sugnu già...
La culpa è di me matri
mi teni arritirata
ma ora la iurnata
vaiu di ccà e di ddà...
Si maritau Rosa
Saridda e Pippinedda
e iù, ca sugnu bedda
mi vogghiù marità...


(Escono)

PAGLIACCIO: Uuhhh, Chi fimmini sanguigni, fimmini siciliani E L’omini, l’omini chi fannu …ah, fannu a guerra, a guerra, drinchiti, dranchiti, in guardia cavalieri…

(Entrano 2 figure in armatura, Rinaldo, Orlando ed Angelica che cerca di sfuggire di qua e di là.)

RINALDO: Ah, Orlando, traditore dei miei stivali! Tu, vile, insidi la mia Angelica, mio cuore e gioia della vita. Che possa essere tu maledetto dai diavoli infernali e possa bruciare fra le fiamme del Diavolone, angelo ribelle.
ORLANDO: Oh, nobile cavaliere, paladino di giustizia e lealtà, Tu m’appelli traditore mentre io fervo d’amore per una donna che ha una sola colpa, quella di non essere cristiana. Cattiva sorte incombe sull’amore di una fonte a cui abbiamo bevuto, lei dell’odio ed io dell’amore. Non può esistere che si ami la stessa donna… per cui in guardia cavaliere. Al duello mio rivale…

(Combattono.
Entra Angelica e li vede combattere; smarrita va cercando di scappare
)

ANGELICA: Fermi, vili!… Non v’angustiate oltre. Io amor non provo per voi due, nobili cavalieri cristiani, ma per Anciluzzu, lu piscatori, povera creatura siciliana. É inutile che combattete oltre, al cuor non si comanda…(E mettendosi una mano in fronte esce.)

(ORLANDO e RINALDO si guardano stupiti.)

ORLANDO: E nous…nous ca pi tanti millenni n’amu sciarriatu nnè teatrini ri li pupari, pi sta fimmina traditrici, ora nni lassa comu du babbasuni?
RINALDO: Viri chi cosa ccu lu scantu puru ri farinni mali…Talè compari amuninni a la taverna ru zù Cicciu a farinni un litru. “Al cor non si comanda se non repara amor…” ma canticchia ri miscela vinesca fa beni a la panza a la faccia ri dda resca..

(Escono. Entra il Pagliaccio.)

PAGLIACCIO: E tuttu finisci a gran festa. Venghino signure e signuri. Deliziativi ccu la musica siciliana, ca scaccia la delusioni e cunforta li dulura.
Chista è l’anima ri la nostra terra grassa e ficunna, vagnata ri la scara unna miditirranea. Si addùmanu li luci e si dìa vita al ballu purificatori. Musica maistru!…
(Inizia il Ballo “Ciuri… ciuri…”)

Ciuri ciuri

Lu sabatu si sapi allegra cori
beatu cu avi bedda la mugghieri
cu l'avi bedda ci veni lu cori
cu l'avi ladia lu friddu e la frevi

ciuri ciuri ciuri di tuttu l'annu
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu
ciuri ciuri ciuri di tuttu l'annu
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu
la la lalala' lalalalalala

la me vicina e' vucera pazza
nun si la chiuri mai la so vuccuzza
nun si la chiri mancu si s'ammazza
conzala comu voi sempri e' cucuzza

rit.

chiu' ti taliu chiu' diventu siccu
mi sentu cu la testa dintra un saccu
pi veni' appress'a tia persi lu sceccu
e ora comu fazzu a cu accarvacu

rit.

mi pozzu strarriari cu me matri
picchi' mi fici accussi curtulidda
li longhi sunnu tutti strarrieri
li curti sunnu di zuccaru e meli

rit.

aiu 'na zita ca si chiama nedda
bedda di facci ma senza mirudda
ci dissi mi la dai 'na vasatedda
mi dissi no picchi' manciai cipudda

rit.

ciuri di gersuminu rampicanti
si tu di notti a mia cantari senti
nun cantu n'e' p'amuri n'e' p'amanti
ma cantu pi vagarimi la menti

rit.

me soggira mi dici va travagghia
nun fari mali patiri a me figghia
quannu t'a detti eu era na quagghia
ora l'arriducisti na rarigghia.


PAGLIACCIO: É bedda a Sicilia, viva viva a Sicilia, la Sicilia insulari,
Viva viva a Sicilianità… ca nni
renni in tuttu lu munnu originali
e nun si po’ mai ammucciari!
Viva la nostra terra… e viva lu nostru mari!

Cala la telae-mail:catanpaolo@katamail.com

   è una iniziativa didaweb/graffinrete